Regulamin hosting - Proud Media

Regulamin hostingu

Regulamin świadczenia usług hostingowych.

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Szymon Filipczyk wykonujący działalność gospodarczą pod firmą FILIPCZYK.NET Szymon Filipczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń Emilii Plater 18A, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472198779, REGON: 369846225, adres poczty elektronicznej (e-mail): szymon.filipczyk@proudmedia.eu, numer telefonu: +48 530588622, dalej Operatorem a użytkownikiem biznesowym zwanym dalej Abonentem.

Z chwilą zarejestrowania i opłacenia faktury serwera wirtualnego hostingowego, Operator i Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.

 

  • 1 Przedmiot umowy

Niniejsza umowa określa zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Abonenta sprzedaży usług hostingowych ujętych w cenniku Operatora.

 

  • 2 Postanowienia ogólne

Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez firmę Operatora, a także określa prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta korzystającego z jego usług.

Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.

Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.

Opłacenie faktury za usługę, równoznaczne jest z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad Regulaminu.

Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

  • 3 Rejestracja konta serwera wirtualnego hostingowego

Aby zarejestrować konto hostingowe, należy skontaktować się z Operatorem, podając pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

Operator ma prawo odmowy zarejestrowania konta bez podania przyczyny.

Należy pamiętać że z usługi mogą korzystać tylko i wyłącznie podmioty gospodarcze.

Pełna aktywacja konta nastąpi po dokonaniu zapłaty abonamentu na konto bankowe Operatora. Konto pozostaje aktywne przez okres, za jaki został uiszczony abonament.

Do czasu potwierdzenia dokonania wpłaty Operator blokuje konto, jeśli Operator nie otrzyma potwierdzenia wpłaty w czasie 14 dni od zarejestrowania, konto zostanie usunięte, a umową z Abonentem zostaje automatycznie rozwiązana.

Z chwilą otrzymania wymaganego potwierdzenia wpłaty w tym okresie następuje do 3 dni roboczych, odblokowanie konta i przedłużenie jego ważności.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).

 

  • 4 Opłaty abonamentowe

Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie oznaczonym na fakturze.

Abonent otrzymywać będzie w zależności od umowy abonenckiej fakturę VAT.

 

  • 5 Obowiązki Abonenta

Pakiety usług serwowanych przez Operatora, są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami. Abonent ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczególności:

 

Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej ustalonej przez Operatora, dla każdego pakietu usług.

Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie używanie funkcji i usług w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu i naruszanie zasad współużytkowania zasobów

Abonent ma obowiązek do korzystania tylko i wyłącznie z oprogramowania WordPress z aktywnymi wtyczkami: W3 Total Cache, iThemes Security, chyba że autorem oprogramowania jest Operator.

Abonent ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi.

 

  • 6 Odpowiedzialność Abonenta

Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze hostingowym.

Abonent jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim serwerze.

Zabrania się umieszczania na serwerach Operatora informacji zawierających treści warezowe lub pornograficzne oraz treści niezgodnych z polskim prawem.

Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. „o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) w tym zabronione jest masowe wysyłanie tzw. „Zapytań o wyrażenie zgody”.

 

  • 7 Zakres odpowiedzialności Operatora

Operator zobowiązuje się do:

stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu. Stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest jako pełny dostęp klienta do jego usług z zachowaniem dostępności na poziomie przynajmniej 95% w skali roku. Operator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych, a w przypadku awarii zagrażającej stabilności usługi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespołu.

poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

nieprawidłowego użytkowania kont

podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Abonenta

Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywane na serwerach Operatora.

 

  • 8 Kopie bezpieczeństwa

Operator wykonuje cykliczne kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników, maksymalnie do 7 dni wstecz.

Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii.

Abonent jest zobowiązany do wykonywania dodatkowych kopii we własnym zakresie.

Kopie bezpieczeństwa Abonent powienien przechowywać na lokalnym komputerze

 

  • 9 Rozwiązanie Umowy Abonenckiej

Umowa Abonencka może być rozwiązana:

 

Na skutek pisemnego (list lub e-mail na adres biuro@proudmedia.eu oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed datą rozwiązania umowy.

Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu miesiąca od upływu terminu płatności (patrz punkt: opłaty) ze skutkiem natychmiastowym – w przypadku Klientów posiadających podpisaną umowę.

Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu 7 dni od upływu terminu płatności, w przypadku klientów, którzy nie mają podpisanej umowy.

W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci – ze skutkiem natychmiastowym.

Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta nie będącego osobą fizyczną.

Na skutek działania Klienta powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy proudmedia.eu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych użytkowników. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Usługodawcy, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres abonamentowy. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik nie przyczynił się bezpośrednio do spowodowania zagrożenia dla innych Użytkowników sieci.

 

  • 10 Postanowienia końcowe

Dane osobowe zbierane przez Operatora na poczet realizacji usługi Hostingu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO więcej na stronie https://proudmedia.eu/polityka-prywatnosci/

Natomiast, administratorem oraz właścicielem danych osobowych przechowywanych na serwerach w ramach usługi Hostingu jest Abonent oraz to on odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa, integralności oraz przetwarzanie owych danych.

Na prośbę Abonenta, Operator udostępni stosowną umowę o przetwarzaniu jak i powierzeniu danych osobowych Abonentowi w terminie do 14 dni roboczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.