Regulamin hosting - 馃幆 Proud Media 馃憤

Regulamin hostingu

Regulamin 艣wiadczenia us艂ug hostingowych.

Niniejszy regulamin stanowi integraln膮 cz臋艣膰 umowy zawartej pomi臋dzy聽Szymon Filipczyk wykonuj膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 FILIPCZYK.NET Szymon Filipczyk wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci oraz adres do dor臋cze艅 Emilii Plater 18A, 43-300 Bielsko-Bia艂a, NIP: 5472198779, REGON: 369846225, adres poczty elektronicznej (e-mail): szymon.filipczyk@proudmedia.eu, numer telefonu: +48 530588622, dalej Operatorem a u偶ytkownikiem biznesowym zwanym dalej Abonentem.

Z chwil膮 zarejestrowania i op艂acenia faktury serwera wirtualnego hostingowego, Operator i Abonent zawieraj膮 umow臋 na 艣wiadczenie us艂ug hostingowych.

 

  • 1 Przedmiot umowy

Niniejsza umowa okre艣la zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Abonenta sprzeda偶y us艂ug hostingowych uj臋tych w cenniku Operatora.

 

  • 2 Postanowienia og贸lne

Regulamin zawiera warunki 艣wiadczenia us艂ug przez firm臋 Operatora, a tak偶e okre艣la prawa i obowi膮zki Operatora oraz Abonenta korzystaj膮cego z jego us艂ug.

Przed skorzystaniem z us艂ug Operatora konieczne jest zapoznanie si臋 z Regulaminem.

Wszelkie reklamacje wynikaj膮ce z jego nieznajomo艣ci nie b臋d膮 rozpatrywane.

Op艂acenie faktury za us艂ug臋, r贸wnoznaczne jest z zapoznaniem si臋 z Regulaminem, jego akceptacj膮 oraz zobowi膮zaniem si臋 do przestrzegania zasad Regulaminu.

Operator ma prawo do zaprzestania 艣wiadczenia us艂ug Abonentowi 艂ami膮cemu postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

  • 3 Rejestracja konta serwera wirtualnego hostingowego

Aby zarejestrowa膰 konto hostingowe, nale偶y skontaktowa膰 si臋 z Operatorem, podaj膮c pe艂ne dane identyfikacyjne, niezb臋dne do prawid艂owego wystawienia faktury VAT.

Operator ma prawo odmowy zarejestrowania konta bez podania przyczyny.

Nale偶y pami臋ta膰 偶e z us艂ugi mog膮 korzysta膰 tylko i wy艂膮cznie podmioty gospodarcze.

Pe艂na aktywacja konta nast膮pi po dokonaniu zap艂aty abonamentu na konto bankowe Operatora. Konto pozostaje aktywne przez okres, za jaki zosta艂 uiszczony abonament.

Do czasu potwierdzenia dokonania wp艂aty Operator blokuje konto, je艣li Operator nie otrzyma potwierdzenia wp艂aty w czasie 14 dni od zarejestrowania, konto zostanie usuni臋te, a umow膮 z Abonentem zostaje automatycznie rozwi膮zana.

Z chwil膮 otrzymania wymaganego potwierdzenia wp艂aty w tym okresie nast臋puje do 3 dni roboczych, odblokowanie konta i przed艂u偶enie jego wa偶no艣ci.

Operator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za op贸藕nienia powsta艂e z winy os贸b trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).

 

  • 4 Op艂aty abonamentowe

Abonent b臋dzie pokrywa艂 op艂at臋 za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie oznaczonym na fakturze.

Abonent otrzymywa膰 b臋dzie w zale偶no艣ci od umowy abonenckiej faktur臋 VAT.

 

  • 5 Obowi膮zki Abonenta

Pakiety us艂ug serwowanych przez Operatora, s膮 us艂ugami wsp贸艂dzielonymi z innymi u偶ytkownikami. Abonent ma obowi膮zek przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczeg贸lno艣ci:

 

Nie przekraczania limit贸w zajmowanej przestrzeni dyskowej ustalonej przez Operatora, dla ka偶dego pakietu us艂ug.

Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie u偶ywanie funkcji i us艂ug w spos贸b powoduj膮cy nadmiern膮 konsumpcj臋 zasob贸w systemu i naruszanie zasad wsp贸艂u偶ytkowania zasob贸w

Abonent ma obowi膮zek do korzystania tylko i wy艂膮cznie z oprogramowania WordPress z aktywnymi wtyczkami: W3 Total Cache, iThemes Security, chyba 偶e autorem oprogramowania jest Operator.

Abonent ma obowi膮zek chronienia swoich hase艂 dost臋pu przed osobami trzecimi.

 

  • 6 Odpowiedzialno艣膰 Abonenta

Abonent ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za dane i tre艣ci zawarte na swoim serwerze hostingowym.

Abonent jest odpowiedzialny za tre艣ci i materia艂y udost臋pniane przez osoby, kt贸rym udost臋pni艂 miejsce na swoim serwerze.

Zabrania si臋 umieszczania na serwerach Operatora informacji zawieraj膮cych tre艣ci warezowe lub pornograficzne oraz tre艣ci niezgodnych z polskim prawem.

Zabrania si臋 wysy艂ania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorc贸w (zgodnie z ustaw膮 z dnia 18 lipca 2002 r. 鈥瀘 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮鈥) w tym zabronione jest masowe wysy艂anie tzw. 鈥瀂apyta艅 o wyra偶enie zgody鈥.

 

  • 7 Zakres odpowiedzialno艣ci Operatora

Operator zobowi膮zuje si臋 do:

sta艂ego i nieprzerwanego 艣wiadczenia us艂ug Abonentowi, kt贸ry ui艣ci艂 op艂at臋 abonamentow膮 i nie z艂ama艂 niniejszego Regulaminu. Sta艂e i nieprzerwane 艣wiadczenie us艂ug rozumiane jest jako pe艂ny dost臋p klienta do jego us艂ug z zachowaniem dost臋pno艣ci na poziomie przynajmniej 95% w skali roku. Operator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych, a w przypadku awarii zagra偶aj膮cej stabilno艣ci us艂ugi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespo艂u.

poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta o zaistnia艂ej konieczno艣ci czasowego od艂膮czenia dost臋pu do pewnych us艂ug

Operator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e w wyniku:

nieprawid艂owego u偶ytkowania kont

podania nieprawdziwych lub niepe艂nych danych podczas rejestracji konta oraz z艂amania Regulaminu przez Abonenta

Operator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dane U偶ytkownik贸w przechowywane na serwerach Operatora.

 

  • 8 Kopie bezpiecze艅stwa

Operator wykonuje cykliczne kopie bezpiecze艅stwa danych U偶ytkownik贸w, maksymalnie do 7 dni wstecz.

Operator nie gwarantuje poprawno艣ci posiadanych kopii.

Abonent jest zobowi膮zany do wykonywania dodatkowych kopii we w艂asnym zakresie.

Kopie bezpiecze艅stwa Abonent powienien przechowywa膰 na lokalnym komputerze

 

  • 9 Rozwi膮zanie Umowy Abonenckiej

Umowa Abonencka mo偶e by膰 rozwi膮zana:

 

Na skutek pisemnego (list lub e-mail na adres biuro@proudmedia.eu o艣wiadczenia Abonenta o rezygnacji z us艂ugi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed dat膮 rozwi膮zania umowy.

Z powodu nie uregulowania przez Abonenta op艂at w ci膮gu miesi膮ca od up艂ywu terminu p艂atno艣ci (patrz punkt: op艂aty) ze skutkiem natychmiastowym 鈥 w przypadku Klient贸w posiadaj膮cych podpisan膮 umow臋.

Z powodu nie uregulowania przez Abonenta op艂at w ci膮gu 7 dni od up艂ywu terminu p艂atno艣ci, w przypadku klient贸w, kt贸rzy nie maj膮 podpisanej umowy.

W wyniku naruszenia przez Abonenta warunk贸w korzystania z us艂ug, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed dat膮 rozwi膮zania umowy, lub je艣li naruszenie dotyczy d贸br innych u偶ytkownik贸w sieci 鈥 ze skutkiem natychmiastowym.

Na skutek rozwi膮zania lub likwidacji Abonenta nie b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮.

Na skutek dzia艂ania Klienta powoduj膮cego wymierne szkody lub zak艂贸cenie pracy proudmedia.eu

Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do rozwi膮zania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy funkcjonowanie us艂ugi klienta zagra偶a stabilno艣ci sieci lub stabilno艣ci innych u偶ytkownik贸w. W przypadku rozwi膮zania umowy ze strony Us艂ugodawcy, U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo do zwrotu op艂aty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres abonamentowy. Zwrot przys艂uguje wy艂膮cznie w sytuacji gdy U偶ytkownik nie przyczyni艂 si臋 bezpo艣rednio do spowodowania zagro偶enia dla innych U偶ytkownik贸w sieci.

 

  • 10 Postanowienia ko艅cowe

Dane osobowe zbierane przez Operatora na poczet realizacji us艂ugi Hostingu s膮 przetwarzane zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO wi臋cej na stronie聽https://proudmedia.eu/polityka-prywatnosci/

Natomiast, administratorem oraz w艂a艣cicielem danych osobowych przechowywanych na serwerach w ramach us艂ugi Hostingu jest Abonent oraz to on odpowiada za zapewnienie bezpiecze艅stwa, integralno艣ci oraz przetwarzanie owych danych.

Na pro艣b臋 Abonenta, Operator udost臋pni stosown膮 umow臋 o przetwarzaniu jak i powierzeniu danych osobowych Abonentowi w terminie do 14 dni roboczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowi膮zuj膮 przepisy Kodeksu Cywilnego.